Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

van PractiComfort BV, KvK Rijnland nr. 28062177, Lageweg 51, 2222 AG Katwijk

1. ALGEMEEN
1.1     Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap PractiComfort, hier­na te noemen "PractiComfort". Deze voorwaarden zijn ge­de­po­neerd bij de Kamer van Koophandel te 
’s-Gravenhage. Eerder gedeponeerde voor­waar­den vervallen bij invoering van de hier vastgestelde.
1.2     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aan­vaarde opdrachten tot levering van zaken en diensten door PractiComfort.
1.3     Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van deze voorwaarden mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.
1.4     Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtgever binden PractiComfort uitsluitend voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
1.5     PractiComfort heeft tevens een erkenningsregeling van de Algemene Voorwaarden van de CBW (Cen­trale Branchevereniging Wonen). Hierin zijn, in samenwerking met de Consumentenbond, alle regels opgenomen die van belang zijn bij de aankoop, aanbeta­ling, levertijd, levering, betaling, garantie, enzovoort. Een kopie van deze overeenkomst kunt u schriftelijk aanvragen bij PractiComfort.

2. OFFERTES
2.1     Al onze offertes en/of gegevens in prijslijsten en folders zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoe­ring van de overeenkomst door PractiComfort onder normale omstandigheden en gedurende nor­male werkuren.
2.2     De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is 60 dagen, tenzij anders vermeld.
2.3     Alle door PractiComfort genoemde prijzen zijn incl. BTW
2.4     De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
2.5     Geringe afwijkingen van de monstermaterialen, proefstukken of de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen, worden voorbehouden.

3. OVEREENKOMST
Standaardproducten
3.1     Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Elke opdracht wordt middels een schriftelijke opdrachtbevestiging van PractiComfort van kracht met ingang van de datum van deze bevestiging.
3.2     Wijzigingen die in de oorspronkelijke opdracht worden aangebracht door de opdrachtgever, welke hogere kosten veroorzaken, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3.3     Bestelde goederen en diensten kunnen uitsluitend schriftelijk binnen 14 dagen na ondertekening van de opdrachtbevestiging geannuleerd worden. Showroomaankopen vallen buiten de annuleringsregeling en zijn daarom definitief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen op de opdrachtovereenkomst.
3.4     U heeft 14 dagen retourrecht. Indien u hiervan gebruik wilt maken dient u dit binnen 14 opeenvolgende dagen na levering van het product schriftelijk  aan ons door te geven. Het product moet in originele staat verkeren. Indien dit het geval is, krijgt u het volledige aankoopbedrag inclusief afleverkosten op uw rekening retour gestort binnen 30 dagen na retournering van het product. Retouradres: PractiComfort  Lageweg 51-53  2222 AG Katwijk. Indien u het product door ons laat ophalen worden hiervoor retourkosten ter hoogte van € 150.-  in rekening gebracht welke op het retour te betalen bedrag in mindering gebracht zullen worden. Retourrecht geldt niet voor showroomaankopen of producten welke op maat gemaakt zijn. 
3.5     Indien er sprake is van een inruil of indien er een speciale prijs op het opdrachtformulier aangegeven wordt dan is voornoemde prijs inclusief alle kortingen en acties.
    Maatproducten: voor maatproducten gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
3.6     Voor maatproducten geldt 8 dagen bedenktijd. Hierna vallen deze buiten de annuleringsregeling en zijn daarom definitief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen op de opdrachtovereenkomst.
3.7     Indien u toch een product wilt annuleren en PractiComfort accepteert deze annulering dan kan tot 75% van het orderbedrag (incl. BTW) in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.
3.8     Retourrecht geldt niet voor producten welke op maat gemaakt zijn.

4. LEVERTIJD EN UITVOERING
4.1     Uitvoering van een opdracht voor voorraadproducten geschiedt binnen 5 werkdagen, op af­spraak. In­dien een leveringsdatum of –week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van bevestiging van de opdracht en de leveringsdatum c.q. –week.
4.1.1. Uitvoering van een opdracht, waarbij de levertijd is bepaald op afroep met een uiterste datum, mag éénmalig worden verlengd na overleg en toestemming met PractiComfort. Na het verstrijken van dit 2e termijn kan verrekening niet meer opgeschort worden en is het uitstaande orderbedrag per direct verschuldigd.
4.2     PractiComfort is gerechtigd, zonder bericht aan of overleg met, de opdracht of onder­delen daarvan, uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar mening van PractiComfort een goede uitvoering bevordert.
4.3     De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeen­komst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de opdracht door PractiComfort bestelde goederen. Behou­dens grove schuld aan de zijde van PractiComfort geeft overschrij­ding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbin­ding van de overeenkomst zonder rechtelijke machtiging.
4.4     Indien een opdracht dient te worden bespoedigd kunnen overwerk en/of ander eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
4.5     Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een standaard voorraadproduct binnen 30 dagen na levering om te ruilen voor een ander standaard product met een vergelijkbare waarde mits de goederen onbeschadigd en in de originele verpakking worden geretourneerd. Een aanvraag hiertoe dient schriftelijk ingediend te worden.
4.6     Indien de opdrachtgever enige voor hem uit de overeenkomst met Practi­Comfort voortvloeiende verplichting niet stipt na­komt, heeft PractiComfort het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten of gedeeltelijk of geheel als ontbonden te beschouwen, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan PractiComfort verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
4.7     In geval van beschadiging van goederen welke retour komen, behoudt Practi­­Comfort zich het recht voor om reparatiekosten c.q. vervangings­kos­ten in rekening te brengen, of, in uitzonderlijke gevallen, retourzendingen te weigeren.

5. LEVERINGSTERMIJN
5.1     Alle leveringstermijnen worden door PractiComfort bij benadering opgegeven. Indien buiten schuld van Practi­Comfort vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van be­doelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van de opdracht benodigde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
5.2     Overeengekomen termijnen zijn steeds per benadering, tenzij anders nadrukkelijk, schriftelijk overeengekomen.
5.3     Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt PractiComfort een nadere tijd gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van de levertermijn heeft opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding.
5.4    De opslag van zaken. In geval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afge­spro­ken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de op­drachtgever zaken niet wil aanvaarden, zal PractiComfort binnen een redelijke termijn een twee­de levering doen. PractiComfort is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd op­slag­kosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de opdrachtgever in reke­ning te brengen. Hierop is van toepassing de AV van de CBW, Art. 9.2 sub a,b,c, 9.3, 9.4 en 9.5

6. RECLAME EN GARANTIES
6.1     Opdrachtgever heeft een 24 maanden durende productgarantie op nieuwe producten. De garantie betreft de werking van het product. Verslijtbare onderdelen, zoals accu’s, koolstofborstels, verlichting etc, hebben een garantie van 6 maanden. Voor occasions en/of gebruikte goederen geldt een productgarantie van 6 maanden (zie ook art. 6.3 omtrent de garantievoorwaarden).
6.2     Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen binnen twee werkdagen na aflevering bij PractiComfort, schriftelijk te zijn aangemeld. Hierna verliest opdrachtgever zijn rechten.
6.3     Garantie is alleen geldig met een ingevuld en ingeleverd garantiebewijs en niet ouder dan 1 jaar, indien storingen en/of gebreken niet zijn veroorzaakt door foutief gebruik, onacht­zaam­heid of normale slijtage. Garantie op het 2e jaar wordt alleen gewaarborgd indien er voor aanvang van het 2e jaar onderhoud is gepleegd. Indien door de gebruiker het product wordt gedemonteerd vervalt de aanspraak op garantie.
6.3.1    Voor een onderhoudsabonnement, garantieverlenging en/of de speciale thuisbrengservice kan bij aflevering een contract worden afgesloten. Hiervoor gelden de specifieke Voorwaarden, als omschreven en verstrekt bij betreffend contract.
6.3.2    Voor liften met een belastbaarheid van meer dan 140 kg is een 2e jaarlijkse inspectie verplicht middels een onderhoudsabonnement of service in de 6e en 12e maand na installatie. Tijdens de 2e inspectie worden standaard de rollers vervangen. Hierdoor kunt u in het 2e jaar aanspraak maken op garantie.
6.4     Opdrachtgever zal alle medewerking aan PractiComfort verlenen welke nood­zakelijk is een reclame te beoordelen naar de kwaliteit van de geleverde prestatie.
6.5     Indien een gebrek is aangetoond heeft PractiComfort de keus kosteloos te herleveren of een in overeenstemming toegepaste korting te verlenen.
6.6     Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Indien de reclame over geleverde producten door PractiComfort juist is bevonden, zal PractiComfort de nodige tijd worden gegeven om het verkochte te vervangen c.q. te herstellen.
6.7     PractiComfort verleent een levenslange garantie op het chassis van een nieuwe scootmobiel uit de productrange van PractiComfort.
6.8     PractiComfort garandeert de mogelijkheid tot service aan huis. Dit is geldig op producten van PractiComfort met een minimale waarde van e500,00 en gelden tegen de daarvoor geldende garantievoorwaarden. 
6.9     PractiComfort biedt de mogelijkheid tot een kosteloos, vervangend scoot­mobiel (alleen in combinatie met een servicecontract) indien reparatie niet ter plekke uitgevoerd kan worden. Een vervang­end model hoeft niet overeen te komen met het ter reparatie aangeboden model.
6.10    PractiComfort is middels een Helpdesk in- en extern, 24 uur per dag bereikbaar van maandag t.m. vrijdag. Voor een 24 uursdienst en weekend gelden speciale tarieven.
6.11    Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:
• niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften
• anders dan normaal gebruik
• montage/installatie of reparatie door derden

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1     De aansprakelijkheid van PractiComfort is beperkt tot nakoming van de in artikel 6 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
7.2     Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van PractiComfort, de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 7.1, ia alle aansprakelijkheid van PractiComfort, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten
7.3     Voor het berijden van een scootmobiel is een speciale WA-verzekering wettelijk verplicht gesteld. Opdrachtgever dient hier zelf, ook indien verkocht of aangeboden door PractiComfort, zorg voor te dragen. Dit geldt ook bij een lopende verzekering op een door PractiComfort ingeruild model.
7.4.     PractiComfort is niet verantwoordelijk voor de uitkomsten betreffende het advies t.a.v een mogelijke belastingteruggave.
7.5    Het is verboden om het product mee naar het buitenland te nemen gedurende de annuleringsperiode. Bij schade welke gedurende de annuleringsperiode is ontstaan door nalatigheid dan wel onzorgvuldig gebruik door de klant, behoudt PractiComfort zich het recht voor de schade in rekening te brengen.

8. REPARATIES
8.1     Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden.
8.2     Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen. Garan­tie op de reparatie zelf strekt zich uit tot drie maanden na uitvoering van de reparatie.
8.3     Vervangen materialen en/of goederen worden alleen aan de opdrachtgever ter beschik­king gesteld, indien deze dit uitdrukkelijk wenst en deze te kennen geeft. In het andere geval worden deze materialen eigendom van PractiComfort, zonder dat tot enige vergoeding verplicht is.
8.4     Bij reparaties in normale werktijd (maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur) bedragen de voorrijkosten e60,00 (incl. BTW). Buiten voornoemde werktijden bedragen de voorrijkosten e120,00 (incl. BTW). Indien reparatie onder de garantie valt worden geen voorrijkosten in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever op het overeengekomen tijdstip niet aanwezig was.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ONTBINDING
9.1     De eigendom van het product gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door PractiComfort uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschul­digde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan PractiComfort is betaald.
9.2    De goederen mogen door de opdrachtgever niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering aan derden.
9.3     De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan PractiComfort alle medewerking verlenen teneinde PractiComfort in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. PractiComfort is gerechtigd het eigendomsrecht uit te oefenen bij een achterstand in betalingen van 2 maanden en/of termijnen.
9.4     PractiComfort behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

10. BETALINGEN
10.1     Elke overeenkomst van koop en verkoop, geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling net­to bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door PractiComfort aangegeven bank- en of girorekeningnummer op het tijdstip van aflevering  mid­­dels een machtiging of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
10.2    PractiComfort heeft het recht ten allen tijden vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
10.3     Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
10.4     PractiComfort behoudt zich het recht voor uitstaande vorderingen direct te verrekenen met mogelijke retour- en/of terugnamebetalingen. Verrekening door de klant is zonder schriftelijke toestemming van PractiComfort, niet toegestaan.
10.5     Indien termijnbedragen van een afbetalingsregeling niet op de overeen­ge­komen tijdstip­pen worden voldaan vervalt de afbetalingsregeling en is het volledige (restant) bedrag opeisbaar.
10.6     Indien PractiComfort zijn vordering ter incasso uit handen moet geven, wordt het bedrag der vordering verhoogd tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van ? 35,00 voor rekening van de opdrachtgever.
10.7     Indien gebruik wordt gemaakt van betalingen in termijnen, behoudt PractiComfort zich het recht voor om de rechten uit hoofden van deze betalingsverplichting aan derden over te dragen.
10.8     Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering nog geen betaling is ontvangen, brengt PractiComfort rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

11. GESCHILLEN
11.1     Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
11.2     Op alle overeenkomsten en transacties van PractiComfort is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
11.3.     Geschillen tussen opdrachtgever en PractiComfort over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door PractiComfort te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de opdrachtgever als door PractiComfort aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de opdrachtgever zijn klacht eerst bij PractiComfort heeft ingediend.

12. OVERMACHT
12.1     Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van PractiComfort onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de totstand­koming van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, werkstaking, werk­liedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en ander ernstige storingen in het bedrijf van PractiComfort of diens leveranciers.

13. NIETIGHEID
13.1     Het feit dat een of meer van voorgaande artikelen ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of een rechterlijke beslissing nietig zijn of nietig worden verklaard, laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige onverlet.